Conférence de Maria Antonia Canals

juin 25, 2014 in Catalunya, Conférences, Vidéos

Conférence de Maria Antonia Canals
Professeure de mathématiques à l’université de Barcelone et  des universités de Vic et Girone.
Professor of mathematics at the University of Barcelona and ​​University of Vic and Girona.

Conferència de la Mª Antònia Canals. Visita GAMAR Universitat de Girona

Mª Antònia Canals, matemàtica i mestra, ha impulsat al llarg de la seva vida diverses experiències pedagògiques amb una mirada renovadora, convertint-se així en tot un referent dels nous mètodes pedagògics de l’escola catalana.

Ensenyar matemàtiques a les primeres edats dels infants ha estat per a ella una aventura en l’ampli sentit de la paraula que l’ha apassionat des de jove i que la segueix emocionant, cada vegada amb nous matisos.

Maria Antonia Canals, mathématicienne et enseignante, a promu toute sa vie plusieurs expériences éducatives avec un regard  innovant, devenant ainsi une référence en matière de nouvelles méthodes d’enseignement pour l’école catalane. Elle a enseigné les mathématiques à de très jeunes enfants et cela a été une aventure pour elle dans le sens large du terme.

Considera que la intuïció, manipulació i els jocs són qüestions bàsiques per aprendre matemàtiques, però sense treure  importància a la qualitat de ser abstractes.

Guardonada amb el premi de La Creu de Sant Jordi, atorgat per la Generalitat de Catalunya, dedica els recursos per crear GAMAR,  gabinet de materials de recerca per la matemàtica, a la Universitat de Girona. Recursos i materials adreçats als mestres. S’ensenyen  als docents i s’expliquen les raons profundes de cada material. És un fons dinàmic, que va creixent a mesura que es plantegen noves necessitats.

Els materials són de tres tipus: Uns que serveixen per generar conceptes, uns altres que fomenten i enforteixen les capacitats del raonament lògic, que és la base de la matemàtica, i uns altres que són per consolidar coses que ja s’han après.

A l’Educació Primària els nens i nenes adquireixen unes destreses bàsiques i uns primers conceptes, és la gran etapa del coneixement experimental, que no vol dir operacions amb objectes reals, sinó operacions mentals, però actuant sempre sobre nombres, figures o elements que s’han concretat (exemple de càlcul amb reglets). No cal que als alumnes, pel fet de ser infants, els hi haguem de fer la vida més fàcil. Disposen d’unes possibilitats més grans del que creiem. Han de poden treballar amb esforç i resoldre situacions difícils per tal de desenvolupar tota la seva potencialitat i aconseguir la maduració del pensament lògico-matemàtic i la capacitat d’abstracció.

 

Maria Antonia Canals (http://es.wikipedia.org)

Comments are closed.